نگاهی به هنر تذهیب و صفحه‌آرایی در دو نسخه خطی رسایل خواجه احمد کاسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری ادبیات عرفانی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

چکیده

خواجه احمد کاسانی از عرفای بزرگ و نامدار فرقۀ نقشبندیه در ماوراء­النهر است که نوادگانش بعد از مرگ وی مکتبی را به نام کاسانیه یا دهبیدیه پایه­‌گذاری کردند. از این عارف بزرگ قرن دهم، نزدیک به سی رساله به صورت نسخۀ خطی در کتابخانه‌های کشورهای مختلف به جا مانده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به هنر تذهیب، صفحه‌­آرایی و ویژگی‌­های به کارگرفته‌شده در دو نسخۀ خطی رسایل کاسانی در عصر قاجار؛ نسخۀ مجلس 335 و  نسخة گنج­‌بخش 2262 پرداخته است. صفحات سرآغاز و سرلوح این دو نسخه، شایستۀ توجه است و در تزیین و آرایه‌­سازی آن­‌ها اهتمام فراوانی شده است. صفحات آغازین این دو نسخه، به طور مشابه سرلوح و کتیبه دارد و غالب سرلوح­‌ها همان نقش گنبدی و یا محرابی است که بیانگر رواج و پیشرفت هنر تذهیب در دورۀ قاجار است. گل­‌های رنگین مرصع‌­گونه در متن تذهیب و گاهی در صفحه‌­آرایی سرلوح‌­های این آثار بسیار دیده می­‌شود. میان سطور در صفحات آغازین طلااندازی شده است و اوراق میانی نسخه‌­ها مجدول هستند. در این دو نسخه، حاشیه‌­های آرایه‌دار به رنگ قرمز در صفحات آغازین و تمام صفحات وجود دارد؛ اما این حاشیه‌­ها بدون تذهیب، ترصیع، انواع گل، برگ­ و رنگ­ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Look at the art of gilding and page layout in two manuscripts of Khajeh Ahmad Kasani's letters

نویسندگان [English]

  • Zeinab Rahmanian Koushkaki 1
  • Mohammad Ali Atash Sowda 2
  • Seyyed Mohsen Sajedi Rad 3
1 Doctoral student of mystical literature, Fasa branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Fasa Branch of Islamic Azad University, Fasa, Iran
چکیده [English]

Khajeh Ahmad Kasani (866-949 A.H.), one of the famous mystics of the 
Naqshbandi dynasty in Mavara-o-Nahr, is the founder of the Deh-Bidiyyah or 
Kasaniyya school, and has more than thirty mystical treatises. Most of these 
treatises, which are available in manuscript form in various libraries and are few 
and scattered, have been introduced or corrected in various researches. The 
current research, with a descriptive-analytical method, is an inquiry on the art of 
gilding, page layout and the features used in two manuscripts of Kasani's letters 
in the Qajar era. These include Majlis 335 and Ganjbakhsh 2262, from the point 
of view of the composition within the text, examining the colors and frequently 
used motifs. . The beginning and title pages in many editions, including these two 
editions, are worthy of attention and a lot of care has been taken in decorating 
and arranging them. The opening pages of these two versions have similar 
inscriptions, and the majority of the inscriptions are domes or altars, which 
indicate the prevalence and development of the art of gilding in the Qajar period. 
Colorful flowers are often seen in the gilded text and sometimes seen in the page 
layout of the title pages of these works. Between the lines in the opening pages is 
gilded and the middle pages of the versions are tabulated. In these two editions, 
there are arranged borders in red on the opening pages and all pages; but these 
borders are without religion, inlays, flowers, leaves and colors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Kasani
  • Gilding
  • Letters
  • Page layout
  • Manuscripts