اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر زهرا حسینی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جهرم

z.hosseinijahromu.ac.ir

سردبیر

دکتر بهرام شعبانی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جهرم

bahram.shaabanigmail.com

دبیر تخصصی

دکتر فاطمه تسلیم جهرمی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جهرم

ftaslimyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید حسام‌پور

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

shessampouryahoo.com

دکتر علیرضا فولادی

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

fouladikashanu.ac.ir

دکتر سعید شفیعیون

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

saeid.shafieioungmail.com

دکتر مهین‌دخت فرخ‌نیا

زبان و ادبیات فارسی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

mdfuk.ac.ir

دکتر عظیم جباره ناصرو

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جهرم

azim.jabbarehjahromu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر مرضیه سوزنده‌فر

زبان انگلیسی استادیارگروه مترجمی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جهرم

souzandehfarjahromu.ac.ir