نمادشناسی برخی زیورآلات عهد ناصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه زبانشناسی دانشگاه جهرم (نویسنده مسئول)

2 عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه جهرم

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم

چکیده

زیورآلات ایران در طول تاریخ علاوه بر جایگاه تزیینی، بیانگر معانی و مفاهیم فرهنگی‌اند که هنر را به عنوان زبان خود برگزیده‌اند. زیورآلات دوران قاجار، این فرصت و امکان را برای ایجاد نظام باورهایشان در جریان آیین‌ها و رفتارهای اجتماعی فراهم آورده که مطالعۀ آن یکی از شیوه‌های مناسب برای شناخت فرهنگ و هنر ایران است. هدف این مقاله، شناسایی و تحلیل نقوش نمادین به کار رفته در زیورآلات دورۀ قاجار با تکیه بر دورۀ ناصری است. این پژوهش می‌کوشد به پرسش‌هایی اساسی پاسخ دهد که آیا نقوش استفاده‌شده در این دوره از نمونه‌های مشابه در ادوار پیش از خود تأثیر گرفته‌اند؟ همچنین آیا نقوش این دوره با تکیه بر باورهای دینی و اسطوره‌ای شکل گرفته‌اند یا فقط جنبۀ تزیینی و هنری دارند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، نمادهای پرکاربرد زیورآلات دورۀ ناصری با تکیه بر 26 زیور، معرفی و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد انگاره‌های استفاده‌شده در این زیورآلات پیرو و ادامه‌‌دهندۀ معانی نمادین در هنر گذشتۀ ایران، البته به صورتی اغراق‌آمیز و بیشتر برگرفته از طبیعت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbology of Some Ornaments of the Nasseri period

نویسندگان [English]

  • Rafea Khoshkhoo 1
  • Bahar Pourshahian 2
  • Fatemeh Taslim Jahromi 3
1 Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Jahrom University, Jahrom, Fars, Iran.
2 Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Jahrom University, Jahrom, Fars, Iran.
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department of Jahmarom University.
چکیده [English]

Iran's ornaments throughout history, in addition to their decorative status, express meanings, concepts and culture that have chosen art as their language. The ornaments of the Qajar era have provided thisopportunity and possibility to create their belief system in the course of rituals and social behaviors, the study of which is one of the appropriate ways to know the culture and art of Iran. The purpose of this article is to identify and analyze the symbolic motifs used in the jewelry of the Qajar period, relying on the Nasseri period. This research tries to answer the basic questions of whether the motifs used in this period were influenced by similar examples in previous periods. Also, whether the motifs of this period are based on religious and mythological beliefs or they are only decorative and artistic? Utilyzing a descriptive-analytical method and collecting library information This research, introduces and analyzes the commonly used symbols of ornaments of the Nasseri period, relying on 26 ornaments. The results of this research show that the images used in these ornaments follow and continue the symbolic meanings in the past art of Iran, although in an exaggerated way and mostly inspired from nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornaments
  • Nasseri period
  • symbology
  • Qajar