تصنیف سازی در دورۀ قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم

چکیده

تصنیف‌سازی از اواخر دورۀ قاجار و در آستانۀ جنبش مشروطه‌خواهی، در ایران رونق گرفت و بیشتر تصنیف‌های این دوره، بازتاب آرمان‌های مشروطه‌خواهان و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوران است. این تصنیف‌ها را به دو بخش می‌توان تقسیم کرد: - تصنیف‌هایی که شاعران گمنام سروده‌اند و در بیشترشان پیوند چندانی میان شعر و موسیقی یافت نمی‌شود. - تصنیف‌هایی که شاعران و موسیقی‌دانان نامداری همچون علی‌اکبر شیدا و عارف قزوینی سروده‌اند و پیوندی عمیق میان شعر و موسیقی در آن‌ها وجود دارد که این خود برآمده از دو عامل است: - آشنایی علمی و دقیق تصنیف‌سازان به تکنیک‌ها و مفاهیم دستگاه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی. - آشنایی آنان با آهنگ‌سازی که پیوند عمیق میان شعر و موسیقی را به بهترین وجه صورت داده است. مضامین این تصنیف‌ها نیز روی‌هم‌رفته دو گونه است: - مضامین عاشقانه که ادامۀ طبیعی تصنیف‌سرایی در دوران گذشته است و سرآمد خلق آنْ علی‌اکبر شیداست. - مضامینی که در برگیرندۀ تجلیل از آزادی و مقاصد ملی و وطنی است و پیشرو این‌گونه مضمون‌سازی، عارف قزوینی است که در تصنیف‌سرایی جنبشی شکل‌ داده و بعدها کسانی مانند امیر جاهد از سبک و شیوۀ او پیروی کرده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balladry in the Qajar Period

نویسندگان [English]

  • Azim Jabbareh 1
  • Bahram Shaabani 2
1 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Jahrom University.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Jahrom University.
چکیده [English]

Balladry flourished in Iran since the end of the Qajar period and at the threshold of the constitutionalism movement, and most of the ballads of this period reflect the ideals of the constitutionalists and the political and social conditions of that era. These ballads can be divided into two parts: - Ballads written by unknown poets and in most of them there is not much connection between poetry and music. - The ballads written by well-known poets and musicians such as Ali Akbar Sheida and Arif Qazvini, and there is a deep connection between poetry and music in them, which is the result of two factors: - the scientific and precise familiarity of the ballad makers with the techniques and concepts of Dastgāh (musical systems) [divisions!] and gušeh of Iranian music. – Their Familiarity with composition that has made the deep connection between poetry and music in the best possible way. The themes of these ballads are also of two types: - Romantic themes which are the natural continuation of balladry in the past era and the pre-eminent creator of such themes is Ali Akbar Sheida. - Themes that include the celebration of freedom and national goals, and the pioneer of this kind of thematization is Arif Qazvini, who created a movement in balladry, and later, people like Amir Jahid followed his style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balladry
  • Qajar period